Контакти
Кариери
Виртуален щанд БАТА АГРО 2023

Политика за защита на личните данни

Повече информация за Вашата защита на личните данни при ползване на www.interagri.bg

Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни

 

2. Задължения на потребителя при предоставяне на Лични данни 
Предвид ползването на Сайта и електронния магазин на interagri.bg, Потребителят се съгласява: 
• да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на форма за запитване за услуга или продукт, контактна форма или друга функционалност предоставена от сайта за комуникация (наричани от тук нататък с общото наименование Лични данни); 
• да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, interagri.bg има право да закрие и/или изтрие тази информацията и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, interagri.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на изключително широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. 
3. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на interagri.bg 
• Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на interagri.bg при ползване на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни. 
• Приемайки настоящите условия, Потребителите, желаещи контакт с interagri.bg, за услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от interagri.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на interagri.bg. 
• Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от interagri.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във interagri.bg. 
• interagri.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 
• interagri.bg си запазва правото да използва личните данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 
„ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД осъзнава изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим защита на всички наши дейности. 
3.1. Общи положения 
Тази Декларация за поверителност описва как „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на уеб сайта interagri.bg във връзка с услугите, които предоставя. 
Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД относно поверителността при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн и данните, предоставяни на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с назначаване на работа. 
Тази Декларация за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта interagri.bg за Ваше удобство и информация. Нашият съвет е да се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни. 
3.2. Вашето съгласие 
Тази Декларация за поверителност е част от Общите условия за ползване на interagri.bg. Чрез използването на interagri.bg Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност. 
3.3. Дефиниции 
Лични данни - Всяка информация, отнасяща се до или свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко („субект на данни“) по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 
Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация. 
3.4. Лични данни, събирани чрез interagri.bg 
Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате interagri.bg. Но уеб сайтът interagri.bg може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. Interagri.bg събира Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални. Interagri.bg събира следните лични данни които Вие ни предоставяте, докато използвате interagri.bg: 
• име; 
• адрес; 
• телефонен номер за контакт; 
• електронна поща; 
• други лични данни, предоставени от вас, като данни за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, адрес за доставки и др.; 
За фирми – търговци и юридически лица – нетърговци: 
• име; 
• адрес; 
• телефонен номер за контакт; 
• електронна поща; 
• адресна регистрация; 
• ЕИК; 
• БУЛСТАТ; 
• идентификационен номер по ЗДДС; 
• други лични данни, предоставени от вас; 
Interagri.bg не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот. 

Нелични данни и „бисквитки“, събирани чрез interagri.bg 
Ние събираме и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, история на търсенията, посещенията или поръчките от електронния магазин, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели. 
Можем да споделяме с трети страни информация, която включва: 
• брой посещения на interagri.bg; 
• брой посетители на всяка страница interagri.bg; 
• имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на interagri.bg 

3.5. Право за промяна на лични данни 
Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме възможност за коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас, като трябва да ни уведомите за това ваше искане по ел. поща или телефон, обявени в тази декларация. 
3.6. Цели, за които използваме Вашите лични данни 
Сnteragri.bg използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона. 
Целите, с които interagri.bg събира и обработва лични данни, са: 
• за да отговорим на Ваши запитвания; 
• за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате; 
• за да подобрим качеството на нашите услуги; 
• за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители; 
• за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас; 
•з а да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации; 
• за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта interagri.bg; 
• за да подобрим съдържанието и функционалността на interagri.bg; 
• за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги; 
• за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност; 
• за цялостната дейност по предлагане и продажба на предоставяните от “Интерагри България” АД услуги и стоки, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета („Регламента за защита на личните данни“); за целите на извършване на покупко-продажба на селскостопанска и строителна техника от производителите; 
• за съставяне и изповядване на договори, други сделки, включително и едностранни такива, фактури, счетоводни регистри и документи; 
• за предоставянето им пред Министърът на земеделието, храните и горите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Главната инспекция по труда, Областните дирекции „Земеделие“ или други ведомства или администрации, на които са възложени функции по силата на законите за регистрация на съответната селскостопанска, горска и строителна техника; 
• за предоставянето им пред всички застрахователни дружества относно сключване на застрахователни договори за застраховане на техниката, както и пред общини, общински администрации и други държавни органи; 
• за отдаване на техниката под наем; 
• за извършване на цялостно сервизно обслужване на съответната техника, както и за всички допълнителни дейности по поддържане на техниката; 
• за създаване на архив, бази данни, справки, указатели и други, както на хартиен, така и на електронен носител; 
• за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие. 
3.7. Политики и практики за защита на личните данни 
За да защитим личните данни от неупълномощени за употербата им лица, разкриване, промяна или унищожаване, ние прилагаме строги стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията в собствената си дейност. „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД взима правни и технически мерки за защита на Вашите лични данни в съответствие с Регламента за защита на личните данни. 
3.8. Срокове на съхранение на лични данни 
Interagri.bg съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. 
Съгласието за ползване на личните данни се дава без условия и без допълнителни ограничения за разумен срок свързан с продължителността на ползване на стоките и услугите на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД, а при необходимост след приключване на предоставените услуги и ползване на стоките, всеки Потребител може да заяви заличаване на личните си данни и данните, предоставени от представляваното от него дружество, освен: 
• по отношение на данните, които вече са предоставени съобразно даденото от Потребителя съгласие пред трети лица и вече не са в държане на дружеството; 
• по отношение на данните и документите, съдържащи лични данни, които дружеството е задължено да съхранява за определен срок по силата на законова норма, подзаконов акт, по указание на административен или друг държавен или общински орган; 
• по отношение на данните, чието запазване е необходимо до приключване на висящо административно, съдебно, изпълнително или охранително производство. 
3.9. Предоставяне на лични данни на трети страни 
Осъзнаваме отговорността, която носим, при пренос на лични данни към трети страни. Споделяме лични данни само при условие, че третите страни имат задължението да осигурят адекватни нива на защита. Ние им забраняваме да използват информацията, свързана с личните данни за техни собствени цели или за техни собствени маркетингови дейности. 
Interagri.bg си запазва правото да разкрива лична информация за Вас, когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване. 
3.10. Защита на личната неприкосновеност на деца и непълнолетни 
Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Сайтът interagri.bg не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 18-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 18-годишна възраст. 
3.11. Права на субектите на данни 
• Право на достъп - Всяко лице има право да получи от interagri.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него и ако това е така, да получи достъп до данните и информация във връзка с обработването. 
•.Право на коригиране - Субектът на данни има право да поиска от interagri.bg да коригира неточни лични данни, свързани с него и да предостави допълнителни данни. 
• Право на изтриване - Субектът на данни има право да поиска от interagri.bg изтриване на свързаните с него лични данни, освен в случаите, в които е налице основание за обработването им. 
• Право на ограничаване на обработването - Субектът на данни има право да изиска от interagri.bg ограничаване на обработването в следните ситуации: точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на interagri.bg да провери точността им; обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; interagri.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Субектът на данни е възразил срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на interagri.bg имат преимущество пред интересите на субекта на данните. 
• Право на преносимост на данните - Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на interagri.bg в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на interagri.bg. Когато упражнява правото си на преносимост, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. 
• Право на възражение - Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което излиза извън рамките на даденото съгласие. 
• Право на жалба - Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни във връзка с нарушения на изискванията за защита на личните данни. 

3.12. Възможни промени по тази Декларация за поверителност 
Възможно е „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД да направи промени в тази Декларация за поверителност във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени в тази Декларация за поверителност и датата на тези промени ще бъде упомената в края на документа. За тази цел трябва да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта. 
3.13. Връзка с нас: В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на Interagri.bg, можете да се обърнете към office@interagribg.com 

Свързани страници

Общи условия

Общи условия, политика за личните данни и информация за бисквитките при полвзане на услугите на www.interagri.bg

Общи условия, политика за личните данни и информация за бисквитките при полвзане на услугите на www.interagri.bg

Политика за бисквитки

Повече информация за Вашето право на избор и защита на личните данни при ползване на www.interagri.bg

Политика за бисквитки www.interagri.bg